جست و جو مقالات

دسته بندی

ارتقاء برنامه هاي نت شبكه هاي انتقال و فوق توزيع الكتريكي ايران

شركتهاي برق بايد از روشهاي مناسبي براي مديريت تجهيزات خود... read more

Post

تعميرات پيشگيرانه مبتني بر اصول قابليت اطمينان و دسترسي براي نيروگاه

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – تعميرات پيشگيرانه مبتني بر اصول قابليت […]

read more

Post

انتخاب بهينة قراردادهاي دوطرفه از ديد مصرفكننده بمنظور حفظ قابليت اطمينان مطلوب در سيستم هاي قدرت تجديدساختار شده

در اين مقاله نحوة انتخاب بهينة قراردادهاي دوطرفه از ديد مصرفكننده بمنظور حفظ قابليت […]

read more

Post

ارزيابي روش اندازه گيري جريان نشتي مقره جهت تعيين شدت آلودگي محيطي موثر بر ايزولاسيون

وقوع شكست الكتريكي بر اثر آلودگي هاي صنعتي و ساحلي در مقره هاي فشار […]

read more

Post

تخصيص هزينة شبكة انتقال با درنظرگرفتن اهميت ظرفيت خالي خطوط

در دو دهة گذشته , جهان شاهد تغييرات عمده و شتاب گيرنده در صنعت […]

read more

Post

ارائه روشي مناسب جهت مدلسازي المانهاي حفاظتي براي محاسبه انديسهاي قابليت اطمينان شبكه هاي انتقال برق

در اين مقاله الگوريتمي براي ارزيابي قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت با در نظر گرفتن […]

read more

Post

روشي ساده براي تسهيم بار بين UPS هاي موازي

موازي سازي UPS ها براي بالا بردن قابليت اطمينان به روشهاي متعددي صورت ميگيرد […]

read more

Post

اتوماسيون بهينه ي كليدها در شبكه هاي توزيع انرژي الكتريكي

قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع انرژي الكتريكي از جمله موارد مهمي است كه توجه […]

read more

Post

كاربرد RCM در سيستمهاي قدرت و بكارگيري AHP در اولويت بندي تجهيزات

پياده سازي RCM در صنعت برق ديدگاه جديدي را در تعميرونگهداري مطرح كرده است […]

read more

Post

روش سريع يافتن محل پس تهاي كليدي فشار متوسط جهت نصب RTU

تجهيزات سوئيچينگ در شبكه هاي توزيع اتوماسيون شده نقش اساسي دارند. از آنجا كه […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads