جست و جو مقالات

دسته بندی

مطالعه بهره برداري سيستم مركب توليد و انتقال با حضور منابع توليد تجديدپذير از نقطه نظر قابليت اطمينان

در سالهاي اخير استفاده از منابع توليد تجديدپذير باد و خورشيد... read more

Post

تاثير جايابي همزمان انواع منابع توليد پراكنده و ادوات حفاظتي بر تلفات و قابليت اطمينان فيدري از سيستم توزيع افسريه تهران

در سالهاي اخير، تمايل دولتها براي استفاده از انواع منابع توليد پراكنده جهت جبران […]

read more

Post

مدلسازي ديناميك توليد و بار پاسخگو به منظور بررسي دقيق اثرات بلندمدت نصب كنتورهاي هوشمند برق در ايران

امروزه با توسعه برنامههاي پاسخگويي بار، مشاركت مشتريان در بهرهبرداري رو به افزايش است. […]

read more

Post

بررسي راهكارهاي كاهش سطح اتصال كوتاه در شبكه خراسان 85 و 90 با درنظرگرفتن قابليت اطمينان

با توسعه و گسترش شبكه هاي انتقال و توزيع، مقدار جريان خطا افزايش يافته […]

read more

Post

ارائه الگوريتمي مناسب جهت برنامه ريزي سيستم هاي قدرت بر حسب شاخص هاي قابليت اطمينان

با توجه به افزايش روزافزون تقاضاي الكتريسيته در كشور ، برنامه ريزي شبكه توليد […]

read more

Post

تحليل حوادث شبكه به منظور ارزيابي قابليت اطمينان شبكه هاي انتقال و فوق توزيع و تعيين نقاط ضعف آن

هدف از مطالعه ارزيابي قابليت اطمينان شبكه، اصلاح و بهبود نحوه بهره برداري جهت […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 83 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads