جست و جو مقالات

دسته بندی

ارزيابي قابليت اطمينان پستهاي فشار قوي در سيستمهای قدرت

يکی از مهمترين وظايف سيستمهای قدرت تامين انرژی مشترکين... read more

Post

بررسي طرح هاي توسعه شبکه انتقال کشور از ديدگاه قابليت اطمينان شبکه

برنامه ريزي توسعه سيستمهاي قدرت يکي از مهمترين و حساسترين بخشهايي است که مهندسين […]

read more

Post

تخمين ميانگين عمر مفيد يك نوع كامپيوتر صنعتي به روش مونت كارلو و ارائه راهكار جهت افزايش آن

در اين مقاله ابتدا نتايج تحقيقات انجام شده در زمينه مدل سازي و تخمين […]

read more

Post

ارائه يك روش ساده جهت تعيين ظرفيت بهينه رزرو در شبكه هاي تجديد ساختار يافته

دراين مقاله روشي جهت تعيين ظرفيت رزرو در سيستم هـاي تجديد ساختار يافته با […]

read more

Post

كاربرد هاديهاي پرظرفيت در افزايش ظرفيت خطوط انتقال و تاثير آن در بهبود قابليت اطمينان شبكه

در سالهاي اخيـر افـزايش روز افـزون ميـزان مصـرف انـرژي الكتريكي و در عين حال […]

read more

Post

يك روش جديد براي تشخيص ساده و شناسايي سريع جزاير در شبكه هاي قدرت با استفاده از ماتريس اتصالات شبكه

در بسياري از مطالعات شبكههاي قدرت، از جمله محاسـبات كاتستهاي مينيمم شبكه در بخش […]

read more

Post

انتخاب نحوه مناسب خازن گذاري در شبكه قدرت با مقايسه پروفيل ولتاژ و ارزيابي اقتصادي براساس تلفات و قابليت اطمينان

ازجمله مطالعات مهم براي بهبود عملكرد يك شبكه به هـم پيوسته، برنامه ريزي تأمين […]

read more

Post

برنامه ريزي بهمدار آمدن واحدهاي نيروگاهي با در نظر گرفتن قيود امنيت و قابليت اطمينان در سيستمهاي قدرت مدرن

مسئله به مدار آمدن واحـدها 1يكـي از مهمتـرين برنامـههـاي اقتصادي در سيستم قدرت به […]

read more

Post

برنامه ريزي ظرفيت سيستم توليد بر اساس شاخص هاي قابليت اطمينان

در اين مقاله، نحوه برنامهريزي ظرفيت سيستم توليد بر اساس شاخص ميانگين قطعي بار […]

read more

Post

برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال بمنظور برقراري معاملات بازار برق و تامين قابليت اطمينانn-1

در اين مقاله روشي براي برنامه ريزي توسـعه انتقـال ارائـه مي شود كه مي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 81 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads