جست و جو مقالات

دسته بندی

ارائه راه حلهايي براي بهبود قابل اطمينان و تاثير متقابل آن بر نرخ وقوع كاهش ولتاژ در شبكه توزيع

در اين مقاله بعـد از معرفـي و بيـان تئـوري و تعـاريف كلـي... read more

Post

ارزيابي اقتصادي اتوماسيون شبكه هاي توزيع

در حال حاضر در شركتهاي توزيع, مدل ارزيابي اقتصادي معيني جهت تعيين نقاطي كه […]

read more

Post

مكان يابي بهينه نصب ريكلوزر در يك فيدر شعاعي فشار متوسط

در سيستمهاي توزيع فشار متوسـط از ريكلوزرهـا بـه منظـور ايزوله كردن خطاها و حذف […]

read more

Post

حوزه احتمالاتي تغذيه DGو اثر آن بر شاخصهاي قابليت اطمينان

منابع توليد پراكنده تحت تاثير سياستهايي چون كاهش آلودگي محيط زيست ، كاهش تلفات […]

read more

Post

ارزيابي سيستم حفاظتي يك شبكة توزيع برق با استفاده از شاخص فراواني فروافتادگي ولتاژ

عملكرد يك سيستم را ميتوان بوسيلة شاخصهايي كه بـراي آن تعريف ميشود، مورد بررسـي […]

read more

Post

قابليت اطمينان سيستم هاي اتوماسيون پستهاي فشار قوي از ديدگاه سيستم هاي چند وظيفه اي

چند دهه اي بيشتر از عمر سيستم هاي اتوماسيون پست هاي فشار قوي نمي […]

read more

Post

تخمينMTTR سيستم هاي كامپيوتري به روش شبيه سازي مونت كارلو و مقايسه آن با روش هاي تحليلي

سيستم موردمطالعه يك نوع كامپيوتر صنعتي مي باشد كه رفتار آن از ديدگاه قابليت […]

read more

Post

روند انتخاب طرحهاي بهينه شبكه هاي توليد، انتقال و فوق توزيع با در نظر گرفتن ملاحظات قابليت اطمينان

با توجه به توسعه شبكه توليد و انتقال كشور و رشد روزافزون مصرف انرژي، […]

read more

Post

تاثير TCSCبرريسك ناپايداري گذراي نيروگاه

با افزايش نياز به انرژي الكتريكي، شبكه هاي قدرت بالاجبار نزديك به مرزهاي پايداري […]

read more

Post

تجديد پيكربندي سيستمهاي توزيع بر مبناي شاخصهاي قابليت اطمينان

قابليـت اطمينـان سيـستمهـاي توزيـع انـرژي الكتريكـي كـه گستردهترين بخش سيستم قدرت به شمار مـيآيـد، […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 81 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads