جست و جو مقالات

دسته بندی

راهكاري پيرامون توسعه واردات برق مبتني بر قواعد بازار برق ايران

واردات برق در حال حاضر سهم كمي از نياز مصرف كشور را تأمين... read more

Post

بررسي مسأله قيمت دهي با توجه به محدودي تهاي بازار برق ايران و مطالعه موردي بازار برق خراسان

با شروع بكار بازار برق ايران ، مساله پيشنهاد قيمت براي شركتهاي فروشنده برق […]

read more

Post

بررسي اهميت پيش بيني ميزان تقاضا در پيش بيني قيمت برق با تفكيك قيمت برق به مولفه هاي مختلف در فضاي رقابتي انرژي الكتريكي

در محيط تجديدساختار يكي از مسائل مهم در برنامه ريزي شركت هاي توليدي، خريداران […]

read more

Post

روشي نوين براي محاسبه قابليت انتقال موجود (ATC) بين نواحي در بازار برق

يك مفهوم كليدي درتغييرساختارصنعتي قدرت الكتريكي توانائي تعيين دقيق و سريع كميت قابليت سيستم […]

read more

Post

پيشنهاد ايجاد شبكه جهاني برق

مصرف انرژي برق روز به روز در حال افزايش است. برق بعنوان انرژي بسيار […]

read more

Post

كاربرد برازش منحني در تلفيق با روش مانده هنجار شده جهت شناسايي و تصحيح داده هاي نامناسب بار

برنامه ريزي بهره برداري و سرمايه گذاري، تامين، توليد و توزيع انرژي الكتريكي بايد […]

read more

Post

پاسخ تقاضا در سيستم هاي تجديد ساختاريافته

 Demand Responseيا پاسخ تقاضا يكي از مسائل مطرح در سيستمهاي تجديد ساختار يافته اسـت. […]

read more

Post

پاسخ تقاضا در سيستمهاي تجديد ساختاريافته

پاسخ تقاضا يكي از مسائل مطرح در سيستمهاي تجديد ساختار يافته اسـت. ايـن موضـوع […]

read more

Post

پاسخ تقاضا در سيستمهاي تجديد ساختاريافته

Demand Response يا پاسخ تقاضا يكي از مسائل مطرح در سيستمهاي تجديد ساختار يافته […]

read more

Post

مطالعه تطبيقي سياست هاي حمايت از توسعه و سرمايه گذاري در زمينه توليد پراكنده در كشورهاي امريكا، آلمان و تركيه

iدر اين مقاله به بررسي سياسـتهاي كـلان سـه كشـور ايـالات متحــده، آلمــان و تركيــه […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads