جست و جو مقالات

دسته بندی

بررسي تأثير رقابت نيروگاههاي بادي در بازار برق

ظهور توليـدكننـدگان انـرژي الكتريكـي بـه صـورت مسـتقل... read more

Post

ناحيه بندي سيستم هاي قدرت تجديد ساختار شده با در نظر گرفتن عدم قطعيت بار

در برخي شبكه هاي قدرت به دليل ضـعف در شـبكه انتقـال، بازار به چند […]

read more

Post

مدلسازي بازار برق با حضور واحدهاي تجديدپذير براي برنامه ريزي بهينه سيستم قدرت

امروزه در اغلب كشورها، سيستم هاي قدرت تحت فرآينـد تجديد ساختار قرارگرفته اند. يكي […]

read more

Post

برنامه ريزي بهينه تدارك همزمان انرژي و رزرو چرخان با در نظرگرفتن تراكم خطوط انتقال

در بازار برق رقابتي تدارك رزرو چرخان به عنوان يكي از مهمترين سرويسهاي جانبي، […]

read more

Post

طراحي نرم افزار تعيين قيمت انرژي مصرفي انواع مشتركين با توجه به استقلال شركت هاي توزيع

در اين مقاله با توجه به اجرايي شدن قانون استقلال شركت- هاي توزيع، بدنبال […]

read more

Post

تحليل وضعيت بازار برق ايران در قالب مدل بنگاه به بنگاه تجارت الكترونيكي

چند سالي است كه از پيـدايش بـازار بـرق ايـران مـيگـذرد. اگرچه سير تحولات تاريخي […]

read more

Post

ارايه راه حل هايي جهت بهبود امنيت بازار برق ايران

در حـال حاضـر كليـه سيسـتمهاي نـرمافـزاري، پايگاههــاي اطلاعاتي و وبسايتهاي مرتبط با بـازار بـرق […]

read more

Post

برنامه ريزي ميان مدت شركتهاي توزيع در فضاي رقابتي صنعت برق ايران

با توجه به قانون استقلال شركتهاي توزيع, تامين بار مشتركين از طريق خريـد انـرژي […]

read more

Post

پيشبيني بار كوتاه مدت شبكه برق ايران با درنظر گرفتن شرايط خاص نظير روزهاي قبل و بعد و بين تعطيلي و سالهاي كبيسه و تهيه قوانين خبره فازي

مديريت توليد و توزيع انرژي الكتريكي بايد براساس تطبيق عرضه بر تقاضاي انرژي برق، […]

read more

Post

پيشنهاد روشي نوين براي پيشبيني بار كوتاه مدت بر اساس يافتن روزهاي مشابه

مديريت توليد و توزيع انرژي الكتريكي بايد براساس تطبيق عرضه بر تقاضاي انرژي برق، […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads