جست و جو مقالات

دسته بندی

پيش بيني قيمت متوسط موزون برق در حراجهاي تمايزي و كاربرد آن در بازار برق ايران

پيشبيني قيمت برق در بازارهاي لحظهاي و بازارهاي پيش- فروش... read more

Post

يك تجربه موفق در انجام مطالعات كم باري در سيستم هاي به هم پيوسته قدرت

كاربرد شبكه كمبـاري در انجـام مطالعـات جايـابي راكتـور، آنـاليز پايداري ولتاژ و موارد مشابه […]

read more

Post

كنترل مستقل ناحيه اي بار- فركانس در سيستمهاي قدرت تجديد ساختار يافته

در اين مقاله روش كنترلي مبتني بـر اسـتقلال ناحيـه اي بـراي كنترل بار- فركانس […]

read more

Post

قيمت گذاري توان راكتيو بر اساس تئوري هزينه هاي حدي در محيط هاي تجديد ساختار يافته با استفاده از هزينه فرصت هاي از دست رفته

هزينه هاي توليد تـوغيير ساختار و ايجاد بازارهاي برق از مهم ترين مباحثي اسـت […]

read more

Post

تعيين تأثير حضور مصرف كنندههاي پاسخگو به قيمت در بازار برق

افزايش مشاركت طرف تقاضا در بازار برق نه تنها به نفع تكتك مصرفكنندهها ميباشد […]

read more

Post

پيش بيني جهش هاي قيمت برق با استفاده از روش آناليز تفكيك فيشر به منظور كاهش ابعاد داده هاي ورودي

ذات برق به عنوان یک کالا در بازار به واسطه خصوصیات منحصر به فرد […]

read more

Post

تعادل رقابتی پویا در بازار برق با در نظر گرفتن هزینه فرصت

lاز جمله اهدافی که بازار های برق برای آن بوجود میاید میتوان به قیمت […]

read more

Post

برنامه ريزي امنيت محور توسعه خطوط انتقال در بازارهاي برق

در اين مقاله يك مدل رياضي براي حل مساله برنامهريزي توسعه خطوط انتقال TEPبا […]

read more

Post

تعيين قيمت بهينه خرید برق از واحدهاي تولد پراكنده خصوصي توسط شركت توزيع با لحاظ فرآيند خازن گذاري

با روند رو به رشد خصوصی سازی و رقابتتی شدن بازار برق در ایران […]

read more

Post

تسويه بازار انرژي با در نظر گرفتن عدم قطعيت نيروگاه بادي و بررسي نفوذ واحد هاي بادي در شبكه از ديد بازار برق

استفاده از انرژي بادي سبب كاهش آلودگي هوا و co2مي شود، اما واحد هاي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads