جست و جو مقالات

دسته بندی

بكارگيري الگوريتم ژنتيك در ماشين با ساختار موازي براي بهينه سازي پرس و جوهاي بزرگ در گراف پرسش

بهينه سازي پرس و جو يك فرآيند گران و پرهزينه مي باشد و تعداد... read more

Post

شناسايي ساختار و پارامترهاي سيستم هاي غيرخطي با استفاده از تركيب الگوريتمهاي ژنتيك و برنامه سازي ژنتيكي

در اين مقاله، الگوريتمي براي شناسايي همزمان ساختار و پارامترهاي مدل سيستمهاي ديناميكي و […]

read more

Post

بكارگيري الگوريتم ژنتيك در ماشين با ساختار موازي براي بهينه سازي پرس و جوهاي بزرگ در گراف پرسش

بهينه سازي پرس و جو يك فرآيند گران و پرهزينه ميباشد و تعداد جايگشت […]

read more

Post

جايابي بهينه خازن در شبكه توزيع با استفاده از الگوريتم ژنتيك

هستند و در نتيجه مسئلجايابي و تعيين ظرفيت بهينه خازنهاي موازي بهمنظور كاهش تلفات […]

read more

Post

بهبود عملكرد رله هاي اضافه جريان شبكه قدرت

روشهاي مختلفي براي هماهنگي بهينه رله هاي اضافه جريان شبكه قدرت وجود دارد كه […]

read more

Post

شناسايي ساختار و پارامترهاي سيستم هاي غيرخطي با استفاده از تركيب الگوريتم هاي ژنتيك و برنامه سازي ژنتيكي

در اين مقاله، الگوريتمي براي شناسايي همزمان ساختار و پارامترهاي مدل سيستمهاي ديناميكي و […]

read more

Post

تهيه برنامه زمانبندي آزمايشگاه روغن با استفاده از الگوريتم ژنتيك

روشهاي تكاملي ابزار مناسبي در مدلسازي دانش انساني ميباشند. نكته مهم در استفاده از […]

read more

Post

رهيافتي نو در حفظ پراكندگي جمعيت در الگوريتمهاي ژنتيكي با استفاده از تنظيم فشار عملگر انتخاب

در اغلب مسائل بهينه سازي واقعي، هدف از حل مسأله دستيابي به مسئله بهينه […]

read more

Post

بهينهسازي طرح جديد ترانسفورماتورهاي با رادياتورهاي وله اي قابل انعطاف به روش الگوريتم ژنتيك

در مقاله قبل طرح جديدي براي طراحـي ترانسـفورماتورهاي هرمتيك بالشتك گازي يا استفاده از […]

read more

Post

بكارگيري روشهاي تكاملي در بهينه سازي دكلهاي مشبك

مورچگـان، و يـا شـبكبرجهاي مشبك فلزي با روشهـا و آيـيننامـههـاي مختلفـي طراحي ميشوند. طراحي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 89 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads