جست و جو مقالات

دسته بندی

بررسي فني و اقتصادي نصب مولتي سيكلون در سيستم فيلتراسيون سوخت گاز دريكي از نيروگاه هاي سيكل تركيبي كشور

از لحاظ فني ونيروگاه مورد بررسي شامل دو واحد گازي با قدرت... read more

Post

بررسي دلايل تخريب پره هاي ثابت رديف اول بازسازی شده توربين در يك واحدگازي نيروگاهي داخل كشور

قطعات مسير گازهاي داغ از مهمترين قطعات تـوربين گـازي ميباشند و حـين سـرويس تحـت […]

read more

Post

به كارگيري طراحي آزمون تاگوچي در ساخت قرص برقگير اكسيد روي نانو ساختار

در فرآيند ساخت قرصهاي برقگير اكسـيد روي پارامترهـا و عوامل مختلفي دخيل هستند كه […]

read more

Post

ريشهيابي شكست پرههاي ثابت سوپر آلياژي پايه كبالت X-45 در توربينهاي گاز

يكي از اجزا مهم توربين هاي گاز پرههاي ثابت رديف اول است كه تحت […]

read more

Post

تغيير رژيم شيميايي سيكل آب و بخار واحدهاي فاز 1نيروگاه شهيد محمد منتظري

سـيكل حرارتـي واحـدهاي فـاز 1نيروگـاه شـهيد محمـد منتظري حدود 25سال توسط رژيم شـيمايي All […]

read more

Post

طراحي كنترل كننده فركانس نيروگاه برقآبي ميكرو براي پروژه ناو در استان گيلان توسط شبكه هاي عصبي تطبيقي

در اين مقاله مدل سيگنال كوچك نيروگاه برقآبي پـروژه نـاو در استان گيلان كـه […]

read more

Post

مكان يابي بهينه واحدهاي اندازه گيري فازوري جهت مشاهده پذيري شبكه سراسري ايران

واحدهاي اندازهگيـري فـازور ) (PMUبـا اسـتفاده از سيسـتم موقعيت ياب جهاني  GPSتحول عظيمي در […]

read more

Post

طراحی و ساخت ترانسميتر جريان شبكه هاي فشار متوسط و قوي با قابليت مونيتورينگ فاكتورهاي جريان

در طي سالهاي گذشته شبكههاي قدرت توسعه و گسترش فرواني يافتهاند. در همين راستا […]

read more

Post

قابليت اطمينان سيستم هاي اتوماسيون پستهاي فشار قوي از ديدگاه سيستم هاي چند وظيفه اي

چند دهه اي بيشتر از عمر سيستم هاي اتوماسيون پست هاي فشار قوي نمي […]

read more

Post

كنترل بار- فركانس سيستمهاي قدرت با در نظر گرفتن محدوديتهاي اشباع گاورنر با استفاده از الگوريتم PSO

در اين مقاله با استفاده از يك كنترل كننده PIDبهبوديافته، براي كنترل بار- فركانس […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads