پخش بار بهينه توسط روش الگوريتم HPSOدر سيستمهاي قدرت تجديد ساختار شده شامل UPFC

در اين مقاله با استفاده از الگوريتم 1HPSOپخش بـار بهينـه در حضور 2UPFCبه منظور حداقل نمودن مجمـو ع هزينـه هاي توليد توان اكتيو و راكتيـو واحـدهاي توليـد و در نتيجـه كاهش قيمت هزينه برق ارائه مي گردد. در ابتدا با اسـتفاده از مدل منبع ولتـاژ ،UPFCمعـادلات ژاكـوبين UPFCبـراي اصلاح ماتريس ژاكوبين شبكه جهت پخش بار توسـط روش نيوتن رافسون معرفي مـي شـود. نتـايج ناشـي از شـبيه سازي نشان دهنده كارآيي خوب الگوريتم مذكور بـراي حـل پخش بار بهينه با در نظر گرفتن تمـامي قيـود و نيـز توانـايي UPFCدر كنترل توان انتقالي از خطوط سيستم مي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *