جست و جو مقالات

دسته بندی

ادوات چندنوعي FACTS جهت افزايش قابليت انتقال

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق - جايابي و تعيين مقدار... read more

Post

كنترل كننده مقاوم براي UPFC به روش ∞H2/H

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – كنترل كننده مقاوم براي UPFC به […]

read more

Post

مدل سازي جديد UPFC براي مطالعات ديناميكي و ميراسازي نوسانات سيستم هاي قدرت

اين مقاله مدل سازي جديدي براي مطالعات ديناميكي وميرا سازي نوسانات سيستمهاي قدرت براي […]

read more

Post

نقش UPFC به عنوان یکی از موثرترین ادوات FACTS در کاهش تلفات خطوط انتقال

بحث کاهش تلفات در سیستم های قدرت، بحث بسیار مهم و از حیث تحقیقاتی […]

read more

Post

A hybrid approach in study of UPFC effects on the transient stability of multi machine power systems

In this paper, a hybrid method on investigation of UPFC effects on transient stability […]

read more

Post

كنترل شارش توان در UPFCبا استفاده از حداقل اطلاعات سيستم قدرت

در اين مقاله بر پايه روش كنترل تطبيقي مـدل مرجـع، كنتـرل كننده اي براي […]

read more

Post

بهبود شاخص هاي كيفيت توان در سيستم هاي انتقال با ارائه كنترل پيشنهادي براي UPFC

امروزه جايگاه ادوات FACTSدر سيستمهاي قدرت از ابعـاد گوناگوني قابل بررسي ميباشد. اين ادوات […]

read more

Post

نمايش تأثير UPFCبر منحني بارپذيري Tie-line

يكي از راهكارهـاي افـزايش ظرفيـت انتقـال شـبكه اسـتفاده از ادوات FACTSاسـت. كنتـرلكننـده UPFCبـه عنوان […]

read more

Post

مدل جامع كنترلكننده تركيبي UPFC/SMES

براي رفع محدوديت UPFCدرتزريقتـوان اكتيـو بـه شبكه ميتوان آنرا با عناصرذخيرهكننده انرژي تركيبنمـود. درايـن […]

read more

Post

تاثير UPFC بر ديناميك و پايداري يك نيروگاه بادي متصل به شبكه توزيع

انرژي باد براي توليد برق در جهان نسبت به ديگر منابع توليد انرژي الكتريكي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 83 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads