مدلسازي شبكه توزيع نيروي برق شمال غرب تهران با استفاده از استاندارد CIM

امروزه مدل داده CIMبه عنـوان يـك مـدل داده اسـتاندارد از طرف شركت IECعرضه شده است. با اسـتفاده از ايـن مـدل داده، ساختار شبكه برق شـامل تجهيـزات شـبكه و اطلاعـات جانبي مورد نياز در پردازش شبكه به منظور پردازش اطلاعات در نرمافزار SCADAو ديگـر نـرم افزارهـاي كـاربري شـبكه بــرق، مدلســازي مــيشــود و امكــان پــردازش انفورمــاتيكي اطلاعات فراهم ميگردد. از آنجا كه ايـن مـدل داده از طـرف شركتهاي توليـد نـرمافزارهـاي شـبكه بـرق نظيـر ، SCADA DMSو EMSبه عنوان يك مدل داده استاندارد مورد پذيرش قرار گرفته است لذا بكار گيـري آن در نـرم افزارهـاي فـوق، قابليت اتصال چندين نرمافزار از شركتهاي مختلف كه همه از اين استاندارد تبعيت ميكننـد و اسـتفاده آسـانتر از اطلاعـات یکدیگر را فراهم میکند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *