جست و جو مقالات

دسته بندی

A survey on Electric Power T&D Automation around the World

Now a days T&D Automation Systems is one of the most important subjects in this fields . A survey... read more

Post

طراحي و پيادهسازي استانداردهاي CIM-RDFو DAIS-DAFجهت تبادل اطلاعات بين نرم افزار اسكادا و برنامه هاي كاربردي شبكه برق

نرمافزارهـاي جمـعآوري اطلاعـات و كنتـرل ) (SCADAو مديريت شبكه برق ) (GIS,DMS,EMSاز مهمترين پايههاي […]

read more

Post

مدلسازي شبكه توزيع نيروي برق شمال غرب تهران با استفاده از استاندارد CIM

امروزه مدل داده CIMبه عنـوان يـك مـدل داده اسـتاندارد از طرف شركت IECعرضه شده […]

read more

Post

ICCP (TASE.2) as a Standard Protocol for Communication Between SCADA/EMS Applications: A Survey

In this paper, a pithy description about the ICCP1 also known as TASE.2 is […]

read more

Post

بررسي جهت يافتن فرآيند مناسب توليد نرم افزار در توسعه نرمافزار اسكادا

نرمافزار اسكادا داراي ويژگيهاي منحصربفردي است كه پروسه توسعه اين نرمافزار را از ساير […]

read more

Post

معرفي استاندارد IEC 870-3 و طراحي وروديها و خروجيهاي پايانه راه دور RTU مطابق با اين استاندارد

يك مجموعه استاندارد براي تجهيزات و سيستمهاي كنترل از راه دور Telecontrolارائه كرده است. […]

read more

Post

انتخاب پروتكل ارتباطي مناسب جهت اتوماسيون شبكه هاي توزيع ايران

اين مقاله به بررسي پروتكلهاي مطرح براي سيستمهاي اتوماسيون شبكه هاي توزيع برق كه […]

read more

Post

پياده سازي بخش هشدار و رويداد نرم افزار اسكادا با استفاده از استانداردهاي CIM و DAIS

از جمله بخشهاي مهم نرم افزار اسكادا بخش پردازش هشدار و رويداد و نمايشگر […]

read more

Post

مقاله آشنایی با سیستم های SCADA

Supervisory Control And Data Acquisition که به اختصار SCADA خوانده می شود در فارسی […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 82 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads