جست و جو مقالات

دسته بندی

طراحي پايدارساز سيستم قدرت به كمك شبكه عصبي مصنوعي

پايدارسازهاي قدرت جهت ايجاد سيگنالهاي كنترلي براي سيستم... read more

Post

طراحي پايدارساز سيستم قدرت به كمك شبكه عصبي مصنوعي

پايدارسازهاي قدرت جهت ايجاد سيگنالهاي كنترلي براي سيستم تحريك 1بهمنظور ميرا نمودن نوسانات فركانس […]

read more

Post

طراحي پايدارساز سيستم قدرت به كمك شبكه عصبي مصنوعي

پايدارسازهاي قدرت جهت ايجاد سيگنال هاي كنترلي براي سيستم تحريك  به منظور ميرا نمودن […]

read more

Post

شناسايي پارامترهاي ديناميكي ژنراتور سنكرون واحد گازي نيروگاه منتظر قائم با بكارگيري روش جستجوي الگو

در اين مقالـه بـا اسـتفاده از دادههـاي بدسـت آمـده از انجـام آزمايش پاسخ فركانسي […]

read more

Post

تخمين زاويه بار ژنراتور سنكرون با پارامترهاي ديناميكي نامعلوم و با استفاده از سيگنالهاي آزمايش درحين كار

در اين مقاله يك روش جديد براي تخمين سيگنال زاويـه بـار مدل غير خطـي […]

read more

Post

تخمين پارامترهاي ديناميكي ژنراتور سنكرون با روش كمترين مربعات غيرخطي و با استفاده از آزمايش درحين كار

در ايـن مقالـه يـك روش جديـد بـراي تخمـين پارامترهـاي ديناميكي ژنراتور سنكرون بر اسـاس […]

read more

Post

بررسي حالت جزيره شدگي منابع توليد پراكنده و حفظ شرايط پايدار سيستم با DSTATCOM

توليد توان از منابع توليد پراكنده و انرژيهاي نو بدليل مزاياي زياد و متنوع […]

read more

Post

ارائه يك فرم رگرسيون خطي جديد براي مدل غيرخطي ژنراتور سنكرون با هدف تخمين پارامترهاي فيزيكي

در اين مقاله مدل درجه سه غيرخطي ژنراتور سنكرون با در نظر گرفتن اثر […]

read more

Post

مدل سازي ديناميكي ژنراتور سنكرون قطب برجسته با عيب اتصال حلقه در استاتور با در نظر گرفتن اثر شيارها و اشباع دندانه هاي استاتور

در اين مقاله، مدلسازي و شبيه سازي دقيق ژنراتور سنكرون با وجود عيب اتصال […]

read more

Post

ارائه يك مدل جديد براي تحليل ديناميكي ژنراتور سنكرون

مدلهاي رياضي تجهيزات فيزيكي، خلاصه اي از واقعيت هستند و هدف آن ها به […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 81 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads