جست و جو مقالات

دسته بندی

شناسايي ساختار و پارامترهاي سيستم هاي غيرخطي با استفاده از تركيب الگوريتمهاي ژنتيك و برنامه سازي ژنتيكي

در اين مقاله، الگوريتمي براي شناسايي همزمان ساختار و پارامترهاي... read more

Post

بهبود شناسايي ساختار در الگوريتم آموزش رقابتي جهت مدلسازي به روش فازي- عصبي

فرايند مدلسازي، مدل كردن يك سيستم نامشخص با استفاده از دادههاي وروديـخروجي اندازهگيـري شـده […]

read more

Post

شناسايي ساختار و پارامترهاي سيستم هاي غيرخطي با استفاده از تركيب الگوريتم هاي ژنتيك و برنامه سازي ژنتيكي

در اين مقاله، الگوريتمي براي شناسايي همزمان ساختار و پارامترهاي مدل سيستمهاي ديناميكي و […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads