جست و جو مقالات

دسته بندی

كنترل تعقيب مسير روبات هاي سريال با استفاده از شبكه هاي عصبي

در اين مقاله ، پس از مرور مختصر روش هاي مختلف كنترل روبات... read more

Post

كاربرد شبكه عصبي Fuzzy ARTmap براي مكانيابي تخليه جزئي در ترانسفورماتورها

روشهاي مكانيابي منبع تخليه جزئي داراي اهميـت خاصـي براي نگهداري و تعمير ترانسفورماتورها ميباشـد. […]

read more

Post

شناسايي مدل نروفازي خطي-محلي براي سيستم قدرت

در اين مقاله شناسـايي مـدل نروفـازي خطـي-محلـي 1بـراي سيستم قدرت با هدف نظارت بر […]

read more

Post

روشي نوين براي جابجايي توليد به عنوان عمليات پيشگيرانه به منظور افزايش پايداري گذرا با استفاده از آناليز حساسيت شبكه عصبي تخمينگر امنيت

شيكي از مهم ترين شاخصهاي بيانگر پايداري گذرا، زمان رفـع بحرانــي Critical Clear Timeيــك […]

read more

Post

تعيين نوع و مكان دقيق خطا در شبكه هاي توزيع داراي منابع توليد پراكنده با استفاده از شبكه هاي عصبي MLP

يكي از مسائلي كه در سالهاي اخير ذهن مهندسـين حفاظـت را به خود مشغول […]

read more

Post

افزايش كارآيي حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتور در شبكه آلوده به هارمونيك

حفاظت ديفرانسيل يكي از مهمتـرين حفاظـت هـاي يـك ترانسـفورماتور قـدرت، مـي باشـد. تـاكنون از […]

read more

Post

به كارگيري شبكه عصبي و تبديل موجك براي مكان يابي خطا در شبكه هاي انتقال

در اين مقاله روشي جديد براي مكان يـابي خطـا در خطـوط انتقال ارائه گرديده […]

read more

Post

يك روش جديد تخمين فازور، بكمك تكنيك شبكه عصبي مبتني بر تبديل فوريه گسسته

ميباشدر طرحهاي حفاظت ديجيتـال، فيلتـر ديجيتـال نقـش بسـيار مهمي را در تخمين فازور ايفـا […]

read more

Post

طراحي كنترل كننده فركانس نيروگاه برقآبي ميكرو براي پروژه ناو در استان گيلان توسط شبكه هاي عصبي تطبيقي

در اين مقاله مدل سيگنال كوچك نيروگاه برقآبي پـروژه نـاو در استان گيلان كـه […]

read more

Post

طراحي كنترل كننده فركانس نيروگاه برقآبي ميكرو براي پروژه ناو در استان گيلان توسط شبكه هاي عصبي تطبيقي

در اين مقاله مدل سيگنال كوچك نيروگاه برقآبي پـروژه نـاو در استان گيلان كـه […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 89 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads