جست و جو مقالات

دسته بندی

روشي نوين براي محاسبه قابليت انتقال موجود (ATC) بين نواحي در بازار برق

يك مفهوم كليدي درتغييرساختارصنعتي قدرت الكتريكي توانائي... read more

Post

يك روش جديد براي حذف فليكر ولتاژ كوره هاي قوس AC

كوره قوس الكتريك يك بار نا متعادل ، غير خطي و متغير با زمان […]

read more

Post

جايابي بهينه خازن در شبكه توزيع با استفاده از الگوريتم ژنتيك

هستند و در نتيجه مسئلجايابي و تعيين ظرفيت بهينه خازنهاي موازي بهمنظور كاهش تلفات […]

read more

Post

تخصيص بهينه توان راكتيو با تاكيد بر پايداري ولتاژ در محيط تجديد ساختار يافته

محيط تجديد ساختار يافته نيازمند يك راه كار مناسب جهت مديريت توان راكتيو مي […]

read more

Post

خازنگذاري بهينه در شبكه هاي توزيع توسط الگوريتم ژنتيك با در نظر گرفتن كيفيت توان

كاهش تلفات در شبكه هاي توزيع كه بيشترين سهم تلفات را در يك سيستم […]

read more

Post

بهينه سازي توان راكتيو در سيستم هاي توزيع با هدف کاهش تلفات به روش تئوري منطق فازي

بارهاي موجود در شبكه- هاي توزيع و انتقال انرژي الكتريكي به دليل پاره ای […]

read more

Post

يك تجربه موفق در انجام مطالعات كم باري در سيستم هاي به هم پيوسته قدرت

كاربرد شبكه كمبـاري در انجـام مطالعـات جايـابي راكتـور، آنـاليز پايداري ولتاژ و موارد مشابه […]

read more

Post

مدل سازي و كنترل توان سامانه سلول سوختي متصل به شبكه

ستفاده از منابع توليد پراكنده مزاياي بسياري از جمله تامين نياز پيك بار، كاهش […]

read more

Post

بررسي اثر توليد بهينه توان راكتيو بر مصرف انرژي داخلي و شرايط بهره برداري ژنراتور واحد V94.2با تخمين به هنگام تلفات ژنراتور

در اغلب شين هاي نيروگاهي شبكه در سمت فشار قوي در ساعاتي از شبانه […]

read more

Post

روشي جديد جهت كنترل توان راكتيو در ريزشبكه هاي جزيره شده

در شبكههاي فشار قوي، به دليل بالا بودن مقدار راكتانس نسبت به مقاومت اهمي، […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads