جست و جو مقالات

دسته بندی

Post

بهينهسازي طرح جديد ترانسفورماتورهاي با رادياتورهاي وله اي قابل انعطاف به روش الگوريتم ژنتيك

در مقاله قبل طرح جديدي براي طراحـي ترانسـفورماتورهاي هرمتيك بالشتك گازي يا استفاده از […]

read more

Post

بررسي ظرفيت غيرقابل استفاده در ترانسفورماتورهاي توزيع به دليل عدم تعادل فازها در شبكه

lعدم تعادل در سيستم هـاي قـدرت يكـي از مسـائل اجتنـاب ناپذير است كه عمدتاً […]

read more

Post

اندازه گيري و مدلسازي تغييرات ولتاژ شكست روغن ترانسفورماتورهـاي قدرت تحت تأثير فشار محيطـي

در اين مقاله به منظور بررسي تأثير فشار محيط محل نصب ترانسفورماتورهاي در حال […]

read more

Post

تعيين فركانس مناسب جهت تحريك آنتن نصب شده روي ترانسفورماتور براي تشخيص جابجايي محوري سيم پيچ فشار ضعيف به كمك امواج الكترومغناطيسي

مانيتورينگ عيوب سيم پيچي هاي ترانسفور ماتور به روش بر خط به كمك امواج […]

read more

Post

بارگيري از ترانسهاي زيرزميني و تاثير آن بر طول عمر آنها

ترانسفورماتور در شرابا توجه به نياز روزافزون به توسعه شبكه هاي توزيع و كمبود […]

read more

Post

تحليل توزيع موج ضربه و محاسبه ميدان الكتريكي در ترانسفورماتور خشك رزيني به روش اجزا محدود FEM

ترانسفورماتورهاي خشك رزيني به علت مزاياي مختلـف در سالهاي اخير به طور قابل ملاحظهاي […]

read more

Post

استفاده از روش بهينه سازي PSOبهبود يافته در شناسايي پارامترهاي مدل مشروح

املاً دقيق شبيه سازي<با توجه به اينكه مدلهاي مشروح ترانسفورماتورها با استفاده از ساختار […]

read more

Post

تعمير ترانسفورماتور 220 MVAشركت فولاد مباركه اصفهان

يكي از مهمترين مسائلي كه امروزه در زمينه بهـره بـرداري از ترانسفورماتورهاي قدرت مطرح […]

read more

Post

كاربرد شبكه عصبي Fuzzy ARTmap براي مكانيابي تخليه جزئي در ترانسفورماتورها

روشهاي مكانيابي منبع تخليه جزئي داراي اهميـت خاصـي براي نگهداري و تعمير ترانسفورماتورها ميباشـد. […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads