جست و جو مقالات

دسته بندی

كنترل بهساز يكپارچه كيفيت توان داراي چند مبدل به روش كنترل زاويه قدرت

ارسيمه را نيز فراهم ماين مقاله، به معرفي يك الگوريتم كنترلي... read more

Post

بهبود كيفيت ولتاژ خروجي مبدل ماتريسي مستقيم تغذيه شده توسط شبكه نامتعادل

مبدل ماتريسي يك مبدل قدرت ACبه ACمي باشد كه فاقد هرگونه المان ذخيره كننده […]

read more

Post

روش ساده و كاربردي براي ارزيابي احتمالاتي ولتاژ در شبكه هاي توزيع شعاعي

توان به سادگي فرمودر اين مقاله، روشي ساده و كاربردي براي ارزيابي احتمالاتي ولتاژ […]

read more

Post

مدل سازي و كنترل توان سامانه سلول سوختي متصل به شبكه

ستفاده از منابع توليد پراكنده مزاياي بسياري از جمله تامين نياز پيك بار، كاهش […]

read more

Post

جایابی بهینه ادوات اندازه گیری فازور به منظور مشاهده پذیری کامل سیستم قدرت و افزایش افزونگی اندازه گیری با استفاده از الگوریتم بهبود یافته گروه ذرات

سیستمهای اندازهگیری فازور (PMUها،) به دلیل مزایای عمده آنها در مانیتورینگ، کنترل و پایش […]

read more

Post

Predictive Direct Power Control Drive System of Doubly-Fed Induction Machine Fed by Indirect Matrix Converters

This paper presents a novel predictive Direct Power Control (DPC) for Doubly-Fed Induction Machine […]

read more

Post

Uبهبود تثبيت ولتاژ در تركيب ژنراتورهاي بادي و فتوولتائيك مستقل از شبكه توسط سوپر خازن ها

با توجه به كاهش منابع فسيلي , مسائل زيست محيطي و توسعه پايدار در […]

read more

Post

اينورتر تكفاز نه سطحي آبشاري با استفاده از سلفهاي تزويج شده

در اين مقاله يك اينورتر منبع ولتاژي تكفاز نهسطحي ارائه شده است. در اين […]

read more

Post

استفاده از كنترلر تكراري مرتبه 4k±1هارمونيكي در ساختار كنترل چندحلقهايبراي مبدل هاي جدا از شبكه

اين مقاله به بررسي و طراحي يك روش كنترل چند حلقه اي اصلاح شده […]

read more

Post

شناسايي، اولويت بندي وبهبود فرايندها براساس اهميت/عملكرد و امكانپذيري با تلفيقي از رويكرد جوران، روشهاي CSFs FOCUS PDCAو

شرکت برق منطقه اي بهبود فرايندهاي سازماني را مبتني بر روشهاي علمي و در […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads