جست و جو مقالات

دسته بندی

بررسي و تحليل ميزان جريمه آزمون ناموفق مصرف در بازار برق ايران

بازار برق ايران پنجمين سال از تجربه حضور خود را در حالي پشت... read more

Post

شفاف سازي هزينه هاي پنهان وارده از سوي مشتركين صنعتي بر صنعت برق كشور

در اين مقاله با هـدف شـفاف سـازي روابـط بـين مشـتركين صنعتي و صنعت برق […]

read more

Post

محاسبه سهم گاز طبيعي در قيمت برق مصرفي دو كشور ايران و آمريكا در سال 2006 -1385

موضــوع ايــن مقالــه محاســبه ســهم گــاز طبيعــي مصــرفي نيروگاههاي حرارتي در قيمت تمـامشـده كيلـو […]

read more

Post

محاسبه قابليت انتقال توان در دسترس با در نظر گرفتن قيود امنيتي و پايداري ولتاژ بين مناطق مازندران و خراسان

يكي از نياز هاي اساسي بازار برق داشتن اطلاعات قابليت انتقال توان در دسترس […]

read more

Post

محاسبه هزينه خاموشي صنايع فلزات اساسي، صنايع غذائي و صنايع شيميايي با استفاده از مدل همگرايي يكنواخت يوهانسون در ايران

رشد بيرويه مصرف برق در سالهاي اخيـر در سـاعات اوج بار بهگونهاي بوده اسـت […]

read more

Post

تحليل سرمايه گذاري مولد گازسوز با توجه به شرايط خريد تضميني انرژي در بازار برق

iروند سريع و رو به رشد تقاضاي برق در ايران، برنامـهريـزان انرژي را به […]

read more

Post

تعيين استراتژي بهينه شركتهاي توليدي با در نظر گرفتن عدم قطعيت فازي در پيشبيني بار شبكه

در اين مقاله، استراتژيهاي پيشنهادي بهينه توليدكنندگان بازار براي شركت در بازار انرژي يك […]

read more

Post

ارائه يك روش ساده جهت تعيين ظرفيت بهينه رزرو در شبكه هاي تجديد ساختار يافته

دراين مقاله روشي جهت تعيين ظرفيت رزرو در سيستم هـاي تجديد ساختار يافته با […]

read more

Post

تحليل اقتصادي و زيست محيطي راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي الكتريكي در ساختمانهاي مسكوني كشور

گسـترش روزافـزون تقاضـاي انـرژي الكتريكـي دربخشـهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي در كنار هزينههاي كـلان […]

read more

Post

استفاده از روش شبكه هاي عصبي براي پيشبيني قيمت خريد انرژي در بازار برق ايران

در اين مقاله قيمت خريد انرژي الكتريكي در بازار برق ايـران با روش شبكه […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 82 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads