جست و جو مقالات

دسته بندی

اندازه گيري و شبيه سازي تاثير مولفههاي هارمونيك بر تلفات ترانسفورماتورهاي توزيع

ترانســفورماتورها در زمــرة اساســيتــرين و بــا ارزش... read more

Post

مقايسه روند افت خواص روغن احياء شده و نو در ترانسفورماتورهاي روغني

تجزيـه روغن ترانسفورماتور بـه عنـوان مهمتـرين عـايق مصـرفي در ترانسفورماتورها نقش بسزايي در تعيين […]

read more

Post

بكارگيري مدل MTLجهت مطالعه PDبر روي ترانسفورماتورهاي قدرت

در ايـــن مقالـــه ابتـــدا ســـيم پـــيچ فشـــار قـــوي يـــك ترانسـفورماتورواقعي 220/35 kV ، 50 […]

read more

Post

تشخيص جريان هجومي از جريان خطا در ترانسفوماتورهاي قدرت با استفاده از هم زماني جريان و شار

در اين مقاله بـه جهـت اهميـت تميـز جريـان هـاي هجـومي ترانسفورماتور با جريـان خطـا، […]

read more

Post

ارائه روشي جديد مبتني بر الگوريتم PSO براي طراحي بهينه ترانسفورماتور جريان نوع حفاظتي

رانسفورماتور جريانCT حفاظتي نقش مهمي در حفاظـت مطمئن از سيستم قدرت دارد. از اهداف […]

read more

Post

حذف تنش فشاري در ساختار پيشرفته كويل سيستم ابررساناي ذخيره ساز انرژي مغناطيسي

بـا توجـه بـه اينكـه محاسـبات انـدوكتانس كويـل تروئيـدي مارپيچي مبناي طراحي بهينه اين كويل […]

read more

Post

مقايسه اقتصادي هزينه توليد انرژي در مولدهاي پراكنده و نيروگاه هاي دولتي

اين مقاله با هدف مقايسه هزينـة توليـد انـرژي بـا اسـتفاده از مولدهاي پراكنده با […]

read more

Post

مطالعه تطبيقي سياست هاي حمايت از توسعه و سرمايه گذاري در زمينه توليد پراكنده در كشورهاي امريكا، آلمان و تركيه

iدر اين مقاله به بررسي سياسـتهاي كـلان سـه كشـور ايـالات متحــده، آلمــان و تركيــه […]

read more

Post

بررسي موانع و محدوديتهاي قانوني، اداري و مالي د ر مولدهاي مستقل با مقياس كوچك در ايران

نظــر بــه اهميــت و گســترش مولــدهاي مســتقل در كشــور، ضرورت دارد تا بسترهاي لازم […]

read more

Post

شبيه سازي آزمون برج هاي انتقال نيرو توسط نرم افزارRESTT بررسي موردي برج HS2-10

دراين مقاله ضمن معرفي خروج ازمركزيت اعضـاي بـرج بعنـوان يك كميت تصـادفي،تئـوريحـاكم بـرمدلسـازي آن […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 81 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads