نگاشت توپوگرافيك فعاليتهاي حياتي مغز با استفاده از ادغام تصاوير MRI

سيگنالهاي EEGحاوي اطلاعات غني و مفيـدي در مورد عملكرد مغز ميباشند. نگاشت توپوگرافيك اين سيگنالها روي سطح جمجمه مغز، امكـان نمـايش تـصويري فعاليتهـاي حياتي مغز را فراهم مي سازد. اين نگاشت، عـلاوه بـر آشـكار سازي اطلاعات پنهان در ،EEGامكان تفسير آسان و بي درنگ اطلاعات را براي پزشك مهيا مي سازد. با توجه به امكان خطا و اشتباه در تفسير اين سيگنالها، پرداختن بـه روشـي جديـد براي بررسي عملكرد مغز و مصور سازي فعاليتهـاي حيـاتي آن، ضروري است. هدف اين مقاله ارائه يك روش مناسـب و كارآمد براي رسيدن به نگاشت فعاليتهاي حياتي مغـز مـي باشد كه براي افزايش اطلاعات مكـاني از ادغـام اطلاعـات آناتوميكي تصاوير  MRI بهره گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *