كاربرد IDVRو IUPQCبه منظور كاهش نياز به منبع ذخيره كننده انرژي براي جبران كمبود ولتاژ در سيستمهاي توزيع

براي بهبود كيفيت توان در سيستمهاي توزيع به كار مي رونـد. تأمين توان اكتيو مورد نياز براي عملكرد اين ادوات بويژه براي جبران كمبود شديد و بلند مدت ولتاژ، همواره مسأله مهمي مي باشد. در مواردي كه در يـك محـيط صـنعتي و در چنـد فيـدر مجزا، از DVRو D-STATCOMاستفاده شده و يـا قـرار باشد استفاده شود، مي توان با مشترك كـردن لينـك DCايـن ادوات، ســاختارهايي تحــت عنــوان ) IDVR 1متــشكل از چندين (DVRو ) IUPQC 2متشكل از چنـدين DVRو(D-STATCOM به وجود آورد. در اين ساختارها در هنگام كمبـــود ولتـــاژ در يكـــي از فيـــدرها، DVRو يـــا -D STATCOMموجـود در آن فيـدر بـه جبـران ايـن كمبـود پرداخته و توان اكتيو مورد نيـاز خـود را بوسـيله ادوات ديگـر متصل به آن از طريق لينك DCدريافت مي كند. در اين مقالـه با انجام تحليلهاي حالت مانـدگار بـراي IDVRو ،IUPQC شرايط لازم و نيز تغييرات مـورد نيـاز در مقـادير نـامي ادوات براي تشكيل اين ساختارها بررسي شده و همچنين نـشان داده مي شود كه استفاده از اين سـاختارها در همـه حالتهـا موجـب عدم نياز به منبع اضافي براي تأمين توان اكتيو نمي شود و فقط ميزان توان آن را كاهش مي دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *