جست و جو مقالات

دسته بندی

ساختار كنترلي DVR جهت بهبود شاخصهاي كيفيت توان

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق - بهينه سازي چندهدفه... read more

Post

كنترل كننده نوين مبتني برحداقل انرژي براي DVR درجبران سازي كمبود ولتاژ بارهاي حساس

براي جبران ولتاژ بار، از DVR استفاده مي شود كه بين منبع تغذيه و […]

read more

Post

معرفي يك الگوريتم تخمين نوين براي رديابي آني مؤلفه هاي متقارن ولتاژ در DVR

مورد تحليـل و در ايـن مقالـه روشـي جديـد بـراي تخمـين آنـي Online مؤلفه هـاي […]

read more

Post

طراحي سيستم كنترل نوين DVRبه منظور جبرانسازي انواع كمبود ولتاژ در شبكه توزيع بر اساس روش پيش از خطا

در بين روشهاي متداول جبران كمبود ولتاژ توسط ،DVR جبران پيش از خطا، روشي […]

read more

Post

كاربرد IDVRو IUPQCبه منظور كاهش نياز به منبع ذخيره كننده انرژي براي جبران كمبود ولتاژ در سيستمهاي توزيع

براي بهبود كيفيت توان در سيستمهاي توزيع به كار مي رونـد. تأمين توان اكتيو […]

read more

Post

Impact of Dynamic Voltage Restorer (DVR) on Reliability Improvement of Distribution System Sensitive Loads

Voltage sag is one of the most important power quality problems which occurs frequently […]

read more

Post

تحليل عملكرد D-STATCOM و DVR براي كنترل ولتاژ سيستم هاي توزيع با استفاده از يك روش كنترلي جديد

در اين مقاله به معرفي روشهاي مدلسازي و تحليل كنترل كننده هاي سيستم توزيع […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads