جست و جو مقالات

دسته بندی

اثر D-STATCOMدر بهبود رفتار ديناميكي موتورهاي القايي هم محور مورد استفاده در سيستمهاي حفاري چاه هاي نفت

اين مقاله به مدلسازي و بررسي اثر D-STATCOM در بهبود رفتار ديناميكي... read more

Post

كاربرد IDVRو IUPQCبه منظور كاهش نياز به منبع ذخيره كننده انرژي براي جبران كمبود ولتاژ در سيستمهاي توزيع

براي بهبود كيفيت توان در سيستمهاي توزيع به كار مي رونـد. تأمين توان اكتيو […]

read more

Post

تحليل عملكرد D-STATCOM و DVR براي كنترل ولتاژ سيستم هاي توزيع با استفاده از يك روش كنترلي جديد

در اين مقاله به معرفي روشهاي مدلسازي و تحليل كنترل كننده هاي سيستم توزيع […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads