طراحي و پياده سازي ماژول پخش بار متقارن شبكه توزيع برق در نرمافزار DMSمبتني بر مدل استاندارد CIM

تحليل پخشبار متقارن, يكي از ماژولهاي بسيار مهم نرمافـزار مـديريت شـبكههـاي توزيـع DMSاسـت. روشهـا و الگوريتمهاي متعددي براي انجام پخش بار متقارن از گذشـته تا كنون ارائه شده اسـت. در ايـن مقالـه, پـيش از آنكـه ارائـه الگـوريتم جديـد مـورد نظـر باشـد, هـدف, ارائـه طراحـي و پيادهسازي ماژول نرمافزاري پخش بار متقارن بر مبنـاي مـدل استاندارد CIMمـيباشـد. ايـن مـاژول, براسـاس يـك روش پخشبار مناسب شبكه توزيع توسعه داده شده است. در همين راستا, طراحي و پيادهسازي ماژول پخش بار متقارن منطبق بـا مدل شيءگراي CIMبيان و در نهايت نتايج صحت عملكـرد پياده سازي پخشبار متقارن ارائه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *