جست و جو مقالات

دسته بندی

A survey on Electric Power T&D Automation around the World

Now a days T&D Automation Systems is one of the most important subjects in this fields . A survey... read more

Post

طراحي و پيادهسازي استانداردهاي CIM-RDFو DAIS-DAFجهت تبادل اطلاعات بين نرم افزار اسكادا و برنامه هاي كاربردي شبكه برق

نرمافزارهـاي جمـعآوري اطلاعـات و كنتـرل ) (SCADAو مديريت شبكه برق ) (GIS,DMS,EMSاز مهمترين پايههاي […]

read more

Post

طراحي و پياده سازي ماژول پخش بار متقارن شبكه توزيع برق در نرمافزار DMSمبتني بر مدل استاندارد CIM

تحليل پخشبار متقارن, يكي از ماژولهاي بسيار مهم نرمافـزار مـديريت شـبكههـاي توزيـع DMSاسـت. روشهـا […]

read more

Post

اتصال پذيري اسكادا و نرمافزارهاي مديريت شبكه برق

يكي از مسائل مهمي كه مراكز كنترل شبكه برق با آن مواجه هستند، ايجاد […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 81 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads