طراحي و پيادهسازي استانداردهاي CIM-RDFو DAIS-DAFجهت تبادل اطلاعات بين نرم افزار اسكادا و برنامه هاي كاربردي شبكه برق

نرمافزارهـاي جمـعآوري اطلاعـات و كنتـرل ) (SCADAو مديريت شبكه برق ) (GIS,DMS,EMSاز مهمترين پايههاي اجـراي پـروژههـاي اتوماسـيون و ديسـپاچينگ شـبكه بـرق ميباشند و كاركرد هماهنگ آنها نقش مهمي را در بهرهبرداري بهينه از شبكه تحت كنترل بازي ميكنـد. اجـراي پـروژههـاي اتوماسيون شبكه برق به خصوص اتوماسيون شبكه توزيـع در فازهاي مختلفي انجام ميگيرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *