تحليل و شبيه سازي پارامترهاي مؤثر بر شكل موج پالس تخليه جزئي در كابل هاي فشار قوي

كاهش پيچيدگي هاي حاكم بر آشكارسازي و اندازه گيري پالس تخليه جزئي جز با شناخت و مدلسازي صحيح پديده PD قابل حل نمي باشد. مدلسازي دقيق عيب عايقي و پارامترهاي مؤثر بر آن علاوه بر كاستن از مشكلات ناشي از عدم شناخت درست پالس تخليه جزئي، مي تواند منجر به تحليلهاي كاربردي و تفسيرهاي صحيحي از عيوب مختلف شود . با توجه به اينكه تاكنون كمتر به بحث ايجاد مدلي مبتني بر تلفيق
پارامترهاي فيزيكي و تصادفي با مدلهاي مداري پرداخته شده است، لذا در مقاله حاضر براي اولين بار مدلي تركيبي از خصوصيات مداري و تصادفي اين پديده ارائه گرديده است . براي نيل به اين هدف با تلفيق پارامترهاي فشار، دما، الكترون اوليه، اندازه حفره و ولتاژ پسماند با مدل معروف سه خازنه ،انعطافپذيري و كاربرد مدلسازي PD در شبيه سازي پالسهاي تخليه جزئي افزايش و ارتقاء يافته است.

 

اسماعيل خاناحمدلو سيد محمد شهرتاش
دانشجوي كارشناسي ارشد استاديار دانشگاه علم و صنعت ايران
shahrtash@iust.ac.ir e_khanahmadloo@ee.iust.ac.ir
قطب علمي اتوماسيون و بهرهبرداري سيستم هاي قدرت
دانشگاه علم و صنعت ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *