تاثير UPFCبر تنظيمات رله ديستانس

رله هاي ديستانس يكي از مهمترين بخشهاي حفاظت سيستم قدرت هستند. دو نكته اساسي درعملكرد اين رلهها وجود دارد، اول بحث نمونهبرداري و فيلتر كردن اطلاعات و بدست آوردن دامنه و فاز موج ورودي است و دوم بحث تنظيم اين رله ها در شبكههاي بهمپيوسته است. از طرفي چند دههاي است كه بنا به نيازهائي كه در شبكه قدرت وجود دارد المانهائي كاملا غيرخطي با رفتارهايي بسيار پيچيده )(FACTS به شبكه قدرت اضافه ميگردد.يكي از مهمترين اين عناصر UPFCميباشد. UPFCبا حضور خود پارامترهاي خط را عوض ميكند و حفاظتهاي مختلف دچار عملكرد نادرست ميشوند. اين تأثيرات به دو دسته تأثير اين ادوات بر روي عملكرد رلههاي حفاظتي و تأثير بر روي تنظيمات رلههاي حفاطتي تقسيم ميشوند. در اين مقاله با شبيه سازي UPFCبا روش كنترلي PWMو مدل كردن رله ديستانس تاثير آن را بر روي عملكرد رله ديستانس بررسي و روشي جهت تنظيم نواحي حفاظتي رله ديستانس پيشنهاد مي شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *