بهبود نوسانات توان در سيستم هاي قدرت با بهره گيري از تابع مستقيم لياپانوف در كنترل UPFC باSMES تركيب

يكي از مسائلي كه سيستم هاي قدرت با آن مواجه هستند نوسانات توان است كه بر اثر خطاهاي متعدد و ورود يا خروج بارهاي بزرگ بوجود مي آيند. در اين مقاله كنترل كننده جديدي با قابليت ميرايي سريع نوسانات توان و كاهش نوسان اول توان معرفي مي شود. اين كنترل كننده بر اساس بهره برداري تركيبي از كنترل كننده يكپارچه توان UPFC و ذخيره كننده انرژي مغناطيسي ابر رسانا SMESمي باشد كه در آن از تابع مستقيم لياپانوف در جهت ميرايي سريع نوسانات توان استفاده مي شود. در تئوري كنترلي ارائه شده تمامي پارامترهاي اندازه گيري شده محلي بوده و لزومي براي بدست آوردن متغيرهاي حالت سيستم از جمله سرعت و زواياي ماشين ها وجود ندارد. اين مقاله، معادلات كنترل UPFCدر حالت دائمي و نرمال شبكه با وجود SMES را بدست آورده و نتايج شبيه سازي براي يك سيستم قدرت نمونه با استفاده از نرم افزار PSCAD/EMTDCارائه شده كه نشان مي دهد علاوه بر بهبود زمان ميرايي نوسانان وسانات توان ، اندازه نوسان اول توان نيز بطور قابل توجهي كاهش مي يابد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *