بررسي صدمه ديدن لوله هاي سوپرهيتر نيروگاه بيستون توسط مدلسازي CFD

در اين تحقيق با استفاده از رو ش محاسبات ديناميكي سيال (CFD) حركت سيال، انتقال حرارت و احتراق در بويلر 640MW نيروگاه بيستون مورد تحليل قرار گرفته است . هدف از انجام اين كار بررسي علت صدمه ديدن لوله هاي سوپر هيتر با طول بلند از مجموعه لوله هاي موجود در نيروگاه بوده است. با استفاده از نتايج بدست آمده از مدلسازي، بالا بودن 60 درجه سانتيگرادي دماي لوله بلند در محل زانويي لوله كه همواره به عنوان محل شكست مطرح بوده، پيش بيني شده است . عكسهاي  متالوگرافي نيز كاركرد لوله در دماي بالاتر از حد تحمل لوله كه باعث به هم ريختن شبكه كريستالي لوله شده را نش ان مي دهد كه نتايج مدلسازي را تأييد مي كند .  به منظور حل اين مشكل، استفاده از دمنده هوا به عنوان تكنيكي نو مطرح شده است و نتايج مدلسازي ميزان خنك كردن لوله با استفاده از دمنده را به خوبي پيش بيني مي كنند.

 

مسعود رحيمي، عباس خوشحال، سيد مهدي شريعتي
دانشكده فني مهندسي دانشگاه رازي كرمانشاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *