جست و جو مقالات

دسته بندی

بررسي صدمه ديدن لوله هاي سوپرهيتر نيروگاه بيستون توسط مدلسازي CFD

در اين تحقيق با استفاده از رو ش محاسبات ديناميكي سيال (CFD)... read more

Post

مدل سازي سيستم خنك كننده خشك غيرمستقيم هلر با استفاده از نرم افزار Fluent

در اين مطالعه سيستم خنك كننده خشك غيرمستقيم هلر بطور نسبتاً كامل با در […]

read more

Post

مدلسازي مبدلهاي حرارتي نوع Forgo T60با استفاده از نرمافزار Fluent

مبدلهاي حرارتي Forgo T60از نوع مبدلهاي حرارتي فشرده بوده و در سيستم هاي خنك […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads