بررسي جهت يافتن فرآيند مناسب توليد نرم افزار در توسعه نرمافزار اسكادا

نرمافزار اسكادا داراي ويژگيهاي منحصربفردي است كه پروسه توسعه اين نرمافزار را از ساير پروژهها و نرمافزارها متمايز ميسازد بطوريكه درصورت عدم توجه به اين ويژگيها فرايند توسعه نرمافزارهاي اسكادا با مشكلات متعددي مواجه ميشود. در اين مقاله سعي شده است با تعيين رهيافت مناسب جهت توسعه اين نرمافزارها بتوان بر اين مشكلات فائق آمد و روش مناسب مديريت توليد نرمافزارهاي اسكادا را مشخص نمود. در اين راستا در اين مقاله سعي شده است ضمن بررسي خصوصيات پروژههاي توسعه نرمافزار اسكادا و مسائلي كه در حين انجام اين پروژه با آن مواجه خواهيم شد و همچنين با بررسي و مقايسه فرآيندهاي رايج توليد نرمافزار از قبيل روش آبشاري، روش RUPو روش XPو خصوصيات آنها روش مناسب جهت توسعه نرمافزار اسكادا پيشنهاد گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *