الگوریتم هاي تخمین و جهتیابی سیگنال در آرایه هاي آنتنی هوشمند در سیستم هاي مخابرات سیار سلولی

تخمین جهت ورود سیگنال به آرایه آنتن یکی از مباحث کلیدي و مهم در مخابرات سیار می باشد که همواره از اهمیت خاصی برخوردار است و روشهاي زیادي براي تخمین DOA بوجود آمده اند که تعدادي از روشهاي متداول و مهم و کارآمد را در این جا بررسی می کنیم. به طور کلی این الگوریتم ها به 4 دسته تقسیم می شوند: روش هاي قراردادي، روش هاي بر پایه زیرفضا، روش هاي بیشینه درست نمایی و روشهاي یکپارچه که دو روش زیر فضا و بیشینه درست نمایی را با هم ترکیب می کند. همچنین تعدادي از این الگوریتم ها هنگامی که سیگنال هاي کاملا همبسته اي داریم عملکرد مناسبی ندارند و براي تخمین این سیگنال ها از روش هایی مانند هموارسازي فضایی استفاده می نماییم. همچنین با شبیه سازي ها مقایسه هایی بین الگوریتم هاي مختلف خواهیم داشت.

 

مهدي جلالی، ناصر یوسف زاده و مصطفی پیله وري سلماسی
دانشکده تحصیلات تکمیلی واحد تهران جنوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *