جست و جو مقالات

دسته بندی

آشكارسازي و تخمين جهت ورود سيگنال دريافتي با آرايه آنتني

در اكثر روشهاي جهتيابي سيگنالها، تعداد منابع ارسالكننده... read more

Post

آشكارسازي ورود و تخمين جهت سيگنال دريافتي با آرايه آنتني

در اكثر روشهاي جه تيابي سيگنال ها، تعداد منابع ارسال كننده سيگنال از قبل […]

read more

Post

بررسي الگوريتم MUSICو MVDR

از جمله الگوريتم هاي بسيار مهم ونيز كاربرد در بسياري از مباحث بخصوص در […]

read more

Post

الگوریتم هاي تخمین و جهتیابی سیگنال در آرایه هاي آنتنی هوشمند در سیستم هاي مخابرات سیار سلولی

تخمین جهت ورود سیگنال به آرایه آنتن یکی از مباحث کلیدي و مهم در […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads