جست و جو مقالات

دسته بندی

مديريت تراكم و بهبود پايداري ولتاژ سيستم قدرت با استفاده از TCSC

شبكه انتقال بعنوان بستر اصلي رقابت در بازار برق بـوده و... read more

Post

جايابي ادوات FACTSبه منظور رفع تراكم خطوط انتقال با استفاده از الگوريتم هوشمند و پياده سازي در شبكه خوزستان

ادوات FACTSمانند ) TCSCجبران كننده خـازن سـري ( با كنترل توان جاري در خطوط […]

read more

Post

Effects of FACTS Controllers on Maximum Loading Point to Study Static Voltage Collapse Phenomena

One of the major causes of voltage instability is the reactive power limit of […]

read more

Post

تاثير TCSCبرريسك ناپايداري گذراي نيروگاه

با افزايش نياز به انرژي الكتريكي، شبكه هاي قدرت بالاجبار نزديك به مرزهاي پايداري […]

read more

Post

بهبود پايداري سيستم قدرت با طراحي هماهنگ ادوات FACTSو پايدارساز سيستم قدرت توسط كاوش تطبيقي باكتريايي و فازي ً

 با توجه به گسترش شبكه هاي قدرت و افزايش روز افزون استفاده از ادوات […]

read more

Post

A New Approach for Probabilistic Evaluation of Transient Recovery Voltage Across Circuit Breakers in TCSC Compensated Transmission Lines

This paper presents a probabilistic approach to  analyze Transient Recovery Voltages (TRVs) induced across […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads