جست و جو مقالات

دسته بندی

مدلسازي خطاي امپدانس بالا در شبكه هاي توزيع انرژي الكتريكي

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق - مدلسازي خطاي امپدانس... read more

Post

تاثير دقت محاسبات كوپلاژ سلفي و خازني بين سيم پيچهاي LV و HV مدل مشروح ترانسفورماتور بر دامنه اضافه ولتاژهاي كليدزني و صاعقه

با توجه به اهميت ترانسفورماتورهاي قدرت، حفاظت آنها در مقابل انواع اضافه ولتاژهاي شبكه، […]

read more

Post

بررسي نمونه اي علت وقوع پديده فرورزنانس درشبكه هاي توزيع ايران

استفاده از ترانسفورماتورها ي توزيع ، افزايش احتمال بروز اضافه ولتاژها در وضعيتهاي مختلف […]

read more

Post

بررسي نمونه اي علت وقوع پديده فرورزنانس درشبكه هاي توزيع ايران

استفاده از ترانسفورماتورهاي توزيع ، افزايش احتمال بروز اضافه ولتاژها در وضعيتهاي مختلف را […]

read more

Post

روش تبديل فوريه گسسته براي حذف مولفه DCميرا شونده در تخمين فازور

در هنگام تغييرات ناگهاني در شبكه قدرتكه بيشتر ناشي از وقوع خطا مي باشد، […]

read more

Post

تحليل عملكرد محدود كننده ابرسانايي جريان خطا از نوع مقاومتي در شبكه قدرت

گذرا را رشد شبكههاي قدرت و اتصال بين آنها، سطح جريان خطا افزايش پيدا […]

read more

Post

Application of Black-box Modeling of Circuit Breakers to Determine the Most Critical Short Line Fault Conditions

Because of increased steepness of the Transient Recovery Voltage, interruption of short-line faults is […]

read more

Post

حفاظت ريزشبكه با استفاده از زاويه فاز جريان

حث حفاظت ريز شبكه ها يكي از مباحث مهم و كليدي در توسعه آنها […]

read more

Post

Transient Analysis of Grounding System in a Wind Farm Based on Antenna Theory Using Fast Relaxed Vector Fitting Method

Abstract—As wind farms grow rapidly throughout the world, the grounding system and ground impedance […]

read more

Post

ارزيابي دقيق علت افزايش جريان غلاف فلزي كابل 132كيلوولت تبريز و تعيين آرايش بهينه غلاف بهمراه شبيه سازي با EMTP

در كابل هاي فشارقوي عموما يك يا دو غلاف فلري اطراف عايق كابل بمنظور […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 89 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads