جست و جو مقالات

دسته بندی

ريز شبكه شامل واحدهاي توربين بادي با ژنراتور القايي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  - ريز شبكه شامل واحدهاي... read more

Post

سيستم هاي توليد پراكنده ي پيل سوختي به صورت تامين كننده ي بار

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق- سيستم هاي توليد پراكنده ي پيل سوختي […]

read more

Post

شبيه سازي عددي استفاده از مواد مغناطيسي در كاتد و تاثير آن بر ولتاژ خروجي پيل سوختي PEM

يكي از اساسي ترين عواملي كه بر كاهش راندمان پيلهاي سوختي تاثير ميگذارد، مسئله […]

read more

Post

جستجوي مقدار ماكزيمم توان پيل سوختي در سيستم هيبريد پيل سوختي/ باتري

قابليت توليد توان در پيلهاي سوختي محدود است، بنـابراين تعيين شرايط كاركرد پيلهاي سوختي […]

read more

Post

كنترل پيشگويانه جريان در كنترل باتري پشتيبان سيستم هاي توليد پراكنده مبتني بر پيل سوختي در تغذيه توان ACمجزا از شبكه

در اين مقاله، روش جديدي بر اساس كنترل جريان پيشگويانه در سيستمهاي توليد پراكنـده […]

read more

Post

ارائه استراتژي كنترل جهت بهينه سازي عملكرد سيستم هيبريد پيل سوختي/ باتري

پالسي ارادر سالهاي اخير سيستمهاي پيل سوختي بـه عنـوان يكـي از منــابع توليــد تــوان […]

read more

Post

بكارگيري مدل ميانگين فضاي حالت براي اينورتر منبع امپدانس در سيستم هاي پيل سوختي

ينورتر منبع امپدانس اخيرا” به عنوان يك راهكار براي تبـديل توان با هر دو […]

read more

Post

اصلاح مدل ديناميكي پيل سوختي PEMبا درنظر گرفتن تأثير دما و تغييرمقاومت داخلي در بارگيري

در اين مقاله اصلاح مدل ديناميكي شبه تجربي بـراي ماژولهـاي پيــل ســوختي PEMبــه منظــور […]

read more

Post

اثر افزودن اكسيدهاي گادولينيم و ايتربيم بر خواص اكسيد بيسموت جهت كاربرد در الكتروليت پيل سوختي

اين پژوهش اثر افزودنيهاي اكسيد ايتريم و اكسيد ايتربيم به طور همزمان و همچنين […]

read more

Post

بهينه سازي تجربي توان الكتريكي پيل سوختي غشاء تبادل پروتوني بر اساس شرايط كاركردي با استفاده از روش طراحي آزمايش

اين پژوهش تجربي، جهت بررسي تاثير پارامترهاي كاركردي پيل سوختي غشاء تبادل پروتوني �F0بر […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads