جست و جو مقالات

دسته بندی

بررسي اهميت پيش بيني ميزان تقاضا در پيش بيني قيمت برق با تفكيك قيمت برق به مولفه هاي مختلف در فضاي رقابتي انرژي الكتريكي

در محيط تجديدساختار يكي از مسائل مهم در برنامه ريزي شركت... read more

Post

پيش بيني تقاضاي ماهيانه برق با استفاده از مدل هاي شبكه عصبي مصنوعي و آريما در ايران

پيش بيني تقاضاي برق در مقاطع بلند مدت براي توسعه نيروگاههاي كشور و در […]

read more

Post

پيش بيني و مديريت بار الكتريكي با استفاده از تجزيه و تحليل داده ها

قتصادي و اجتماعي، از متغير هاي محيطي نظير شرايط آب و هوايي نيز تاثير […]

read more

Post

پيش بيني پيك بار ماهيانه و فروش انرژي برق منطق هاي زنجان در سال هاي 1386 و 1385 با استفاده از شبكه عصبي

با توجه به اهميت مقوله پيش بيني صحيح بار در امر توليد و برنامه […]

read more

Post

ارائه مدل نوين آماري براي پيش بيني تغييرات سرعت و جهت باد

پيش بيني پارامترهاي باد، براي استفاده بهينه از سيستم هاي تبديل انرژي بادي ضروري […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 81 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads