جست و جو مقالات

دسته بندی

برنامه ريزي توليد نيروگاه هاي كشور با استفاده از روش سلسله مراتبي

در اين مقاله برنام ه ريزي توليد نيروگاهها به روش سلسله مراتبي... read more

Post

ارزيابي فرآيند ECPAبا ارائه سناريوهاي مختلف در يك سايت مسكوني به منظور كاهش مصرف انرژي و تأث ير آن در بلندمدت

با توجه به اين موضوع كه ب يش ترين مصرف انرژيِ كشور در بخش […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 89 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads