جست و جو مقالات

دسته بندی

برآورد و پيش بيني بار در پروژه مطالعات شبكه فوق توزيع تبريز

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  - برآورد و پيش بيني... read more

Post

پيش بيني بار دراز مدت با استفاده از الگوريتم زماني

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  – پيش بيني بار دراز مدت با […]

read more

Post

پيش بيني كوتاه مدت بار الكتريكي با تاكيد بر روزهاي خاص توسط سيستم عصبي- فازي با اعمال قيمت در سيستم تجديد ساختار يافته

در اين مقاله ضمن ارائه نتايج آناليز حساسيت بار به دما و قيمت زمان […]

read more

Post

پيش بيني كوتاه مدت بار الكتريكي با تاكيد بر روزهاي خاص توسط سيستم عصبي – فازي با اعمال قيمت در سيستم تجديد ساختار يافته

در اين مقاله ضمن ارائه نتايج آناليز حساسيت بار به دما و قيمت زمان […]

read more

Post

طراحي الگوريتم كاربردي پيش بيني بار به كمك شبكه هاي عصبي با هدف كاهش جريمه پرداختي خريداران بازار برق با استفاده از الگوريتم ژنتيك

ستبا توجه به روند جديد استقلال شركتهاي توزيع و الزام حضور آنها در بازار […]

read more

Post

توسعه مدل پيش بيني كوتاه مدت بار الكتريكي متاثر از قيمت با اعمال قيمت واقعي بوسيله شبكه هاي عصبي و سيستم خبره فازي در سيستم تجديد ساختار يافته

در اين مقاله ضمن ارائه مدلي جديد جهت پـيش بينـي كوتـاه مدت منحني بار […]

read more

Post

ارائه روش جديدي براي پيش بيني پيك بار روزانه شبكه ايران براساس شبكه عصبي با آموزش بيزين

با توجه به اهميت پيشبيني پيك بار روزانه در بهره برداري سيستم هاي قدرت […]

read more

Post

ارائه روشي كاربردي براي پيش بيني بار مصرفي مشتركين بر مبناي استفاده از شبكه هاي عصبي

با توجه به رشد روزافزون و غيرخطي بار مصرفي مشتركين،وجود راهكار مناسبي براي پيش […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads