جست و جو مقالات

دسته بندی

يك مبدل DC/DCولتاژ كم سوئيچ خازني جديد با خروجي ٥ولت

در اين مقاله مبدل جديدي كه بر اساس ايدة افـزايش دام ckكار... read more

Post

يك مبدل DC/DCسوئيچ خازني جديد ولتاژ پائين مجتمع با سطح تراشة كوچك و بهرة بالا

دارد در ايـن مقالـه يـك مبـدل DC/DCسـوئيچ خـازني  تجمعی پمپ بار( جديد با بهرة […]

read more

Post

تحليل مبدل DC/DCسوئيچ خازني ضربدری و ارائة روابط طراحي آن

در اين مقاله يکي از انواع متداول مبدلهاي DC/DC سوئيچ خازنی)پمپ بار( به نام […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 81 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads