جست و جو مقالات

دسته بندی

طراحي و ساخت ربات تعقيب كننده هدف متحرك

هدف ساخت رباتي است كه بتواند يك هدف متحرك را بر روي زمين... read more

Post

طراحي و ساخت ربات تعقيب كننده هدف متحرك

هدف ساخت رباتي است كه بتواند يك هدف متحرك را بر روي زمين با […]

read more

Post

كنترل و هدايت موشك به روش پردازش تصوير

تصوير بهترين روش براي دريافت اطلاعات توسط انسان ميباشد. و بينايي به انسان ايـن […]

read more

Post

پردازش تصوير هوشمند و بهينه سازي روشهاي كانولوشن با استفاده از سيستم هاي فازي

اين مقاله روشي در زمينه ي پردازش تصوير بر مبناي مجموعه اي از قواعد […]

read more

Post

آشكار سازي مانع با استفاده از شار نوري Obstacle Detection by Optical Flow

ثابت و متغير در تصاوير متوالي با رديابي و جستجوي نقاط متناظر از تصوير […]

read more

Post

طراحي و ساخت ربات تعقيب كننده هدف متحرك

هدف ساخت رباتي است كه بتواند يك هدف متحرك را بر روي زمين با […]

read more

Post

مديريت سيستم كنترل ترافيك با استفاده از الگوريتم هاي ساده و سريع و با كمك پردازش تصوير

يكي از روش هاي شناخت رفتار رانندگان در بزرگراه ها بررسي موقعيت تك تك […]

read more

Post

کلاسه بندی بافت با استفاده از بعد فرکتال

در اين مقاله با استفاده از دو روشDifferential Box Relative Differential Box  وCounting(DBC) ounting(RDBCب عد […]

read more

Post

رمزنگاري تصاوير با استفاده از توابع آشوب

در اين مقاله سعي بر اين بوده كه با استفاده از ويژگيهاي بسيار خوب […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads