جست و جو مقالات

دسته بندی

الگوريتم جديدي براي پخش بار اقتصادي نيروگاههاي حرارتي بهمراه برنامه در مدار قرار گرفتن آنها در سيستمهاي قدرت

در اين مقاله يك الگوريتم جديد براي پخش بار اقتصادي نيروگاههاي... read more

Post

الگوريتم جديدي براي پخش بار اقتصادي نيروگاههاي حرارتي بهمراه برنامه در مدار قرار گرفتن آنها در سيستمهاي قدرت

قيود شبكه بدليل سرعتدر اين مقاله يك الگوريتم جديد براي پخش بار اقتصادي نيروگاههاي […]

read more

Post

الگوريتم جديدي براي پخش بار اقتصادي نيروگاههاي حرارتي بهمراه برنامه در مدار قرار گرفتن آنها در سيستمهاي قدرت

در اين مقاله يك الگوريتم جديد براي پخش بار اقتصادي نيروگاههاي حرارتي در سيستمهاي […]

read more

Post

روشي نوين مبتني بر PSOجهت حل پخشبار بهينه در شبكه هاي قدرت

در اين مقاله الگوريتمي جديد بر اساس روش هوش اجتماعي PSO براي حل مسئله […]

read more

Post

پخش بار بهينه توسط روش الگوريتم HPSOدر سيستمهاي قدرت تجديد ساختار شده شامل UPFC

در اين مقاله با استفاده از الگوريتم 1HPSOپخش بـار بهينـه در حضور 2UPFCبه منظور […]

read more

Post

افزايش مشاركت مزارع بادي در سيستم هاي تجديد ساختاريافته

انرژي بادي به عنوان يكي از انرژي هاي نو نفوذ قابل توجهي نسبت به […]

read more

Post

برنامه ريزي شارژ بهينه و هماهنگ خودروهاي الكتريكي هيبريدي با عملكرد منابع توليد پراكنده در سيستمهاي توزيع

افزايش ميزان تقاضاي انرژي يكي از چالشهاي مهمي است كه شركتهاي برق با آن […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads