جست و جو مقالات

دسته بندی

بهبود پايداري گذراي سيستمهاي AC-DC به كمك طراحي مناسب كنترلكننده توان VSC-HVDC

شده است مهمترين بخش يك سيسـتم انتقـال HVDCكـه تعيـين كننـده... read more

Post

بهبود پايداري گذرا توسط UPFCبه كمك روش كنترلي مبتني بر الگوريتم تكامل تفاضلي و شبكه هاي عصبي مصنوعي

تجهيزات سيستم قدرت، در برخي شرايط اضطراري، دور از نقطه كار استاندارد و يا […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 81 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads