جست و جو مقالات

دسته بندی

مكان يابي بهينه واحدهاي اندازه گيري فازوري جهت مشاهده پذيري شبكه سراسري ايران

واحدهاي اندازهگيـري فـازور ) (PMUبـا اسـتفاده از سيسـتم موقعيت... read more

Post

جايابي بهينه واحدهاي اندازهگيري فازوري در تخمين حالت هارمونيكي سيستم قدرت

باتوجه به توانايي واحدهاي اندازهگيري فازوري در اندازهگيري فازور ولتاژ و جريان در سيستم […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 81 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads