جست و جو مقالات

دسته بندی

تعيين خسارت وارده بر سلامت انسان و محيط زيست به دليل آلودگي هوا ناشي از دودكش نيروگاهها

يكي از چالش هاي مديران صنعت هزينه هاي زياد كنترل آلاينده... read more

Post

تحليل جريان گازهاي داغ خروجي در مسير ارتباطي GT به HRSG با هدف كاهش افت فشار و افزايش راندمان

هدف از اين تحقيق، بررسي راههاي مختلف كاهش افت فشار در مسير گازهاي خروجي […]

read more

Post

بررسي صدمه ديدن لوله هاي سوپرهيتر نيروگاه بيستون توسط مدلسازي CFD

در اين تحقيق با استفاده از رو ش محاسبات ديناميكي سيال (CFD) حركت سيال، […]

read more

Post

کنترل کننده اتوماتيک ولتاژ در سد کرخه

يک بدليل نياز فراوان کشور به توليد انرژي و نقش آن در کشور، نيروگاه […]

read more

Post

مقايسه اقتصادي هزينه توليد انرژي در مولدهاي پراكنده و نيروگاه هاي دولتي

اين مقاله با هدف مقايسه هزينـة توليـد انـرژي بـا اسـتفاده از مولدهاي پراكنده با […]

read more

Post

محاسبه سهم گاز طبيعي در قيمت برق مصرفي دو كشور ايران و آمريكا در سال 2006 -1385

موضــوع ايــن مقالــه محاســبه ســهم گــاز طبيعــي مصــرفي نيروگاههاي حرارتي در قيمت تمـامشـده كيلـو […]

read more

Post

بررسي سيستم كدگذاري عملكرد واحدهاي توليد در مراجع مختلف و مقايسه آنها با سيستم ايران جهت ثبت حوادث نيروگاه ها

واحدهاي توليـد يكـي از بخـشهاي مهـم سيـستمهاي قـدرت ميباشند كه عملكرد آنها مـيتوانـد تـاثير […]

read more

Post

ارزيابي عملكرد پيمانكاران در تعميرات اساسي نيروگاهها

با تاسيس شركتهاي تعميراتي و استقلال آنها در بخش تولي دو با توجه به […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads