جست و جو مقالات

دسته بندی

جايابي بهينه پستهاي فوق توزيع به كمك ضريب تعلق بار و با استفاده از آلگوريتم ژنتيك

گزينش مكان پست فوق توزيع يكي از مسائل پيچيدهايي است كه در... read more

Post

جايابي بهينه پستهاي فوق توزيع به كمك ضريب تعلق بار و با استفاده از آلگوريتم ژنتيك

گزينش مكان پست فوق توزيع يكي از مسائل پيچيد هايي است كه در روند […]

read more

Post

تعيين پايداري ولتاژ و ATCايستا با روش نيوتن-رافسون- سايدل توسعه يافته و مقايسه آن با روش حداقل پسماند

پايداري ولتاژ پديدهاي است كه امروزه سـبب اصـلي نگرانـي شبكه هاي قدرت ميباشد و […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads