بررسی تعغیرات و ارتباط گشتاورهای محور های اصلی و فرعی حرکتی کمر در صفحه سهمی

پدیده توام بودن حرکات وفعالیت عضلانی در نواحی مختلف بدن... read more

Post

مدل دقیق المان محدود واحد دیسک بین مهره ای ناحیه ی کمری

در این تحقیق سعی بر آن است که مدلی دقیق و قابل کاربرد کلینیکی […]

read more